Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України

Історія кафедри філософії і гуманітарних наук

Навчання в Одеській консерваторії (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) ніколи не обмежувалося наданням студентам тільки суто музично-професійних навичок, а ставило завдання підготувати всебічно освічених музикантів. У зв'язку з цим вивчення гуманітарних дисциплін у консерваторії почалося з перших років створення навчального закладу. Складні і суперечливі процеси розвитку суспільства 1920-1930-х років приводили до зайвої політизації деяких навчальних курсів. Але в консерваторському житті це проявлялося мінімально: творча обстановка музичного вузу допомагала викладачам-гуманітаріям тимчасові труднощі, формувати у студентів тверді моральні устої, високий рівень духовної культури, глибоке розуміння філософсько-естетичних засад сучасного мистецтва.

У вирішенні цих практичних завдань значна роль належала найбільш підготовленим, енергійним і авторитетним педагогам, які в різний час очолювали кафедру гуманітарних дисциплін. У хронологічній послідовності їх діяльність в повоєнний період виглядає наступним чином:

1958-1961 – кандидат філософських наук, доцент П. Н. Заєць;

1961-1965 – кандидат філософських наук, доцент Г. П. Збандут;

1965-1966 – доктор економічних наук, професор П. П. Столяров;

1966-1972 – кандидат філософських наук, доцент В. А. Вайчук;

1973 – доктор філософських наук, професор В. В. Корнієнко;

1974-1983 – доктор філософських наук, професор А. В. Васильков;

1984-1989 – кандидат філософських наук, доцент К. П. Нєдєлько;

1989-2014 ‒ кандидат філософських наук, приват-професор Н. О. Бондарь;

з 2014 року – доктор історичних наук, професор Стьопін А.П.

Сьогодні викладачі академії добрим словом згадують про колишнього завідувача кафедрою – кандидата філософських наук, доцента Геннадія Пантелейовича Збандута. Він проявив себе талановитим педагогом і не тільки прекрасно читав лекції студентам, а й брав активну участь в будівництві нового навчального корпусу та студентського гуртожитку. Не менш значущою була фігура ще одного завідувача – доктора філософських наук, професора Анатолія Васильовича Василькова. Відомий своїми науковими працями в галузі філософсько-методологічних і естетичних проблем, він зумів зацікавити ними широке коло студентів і викладачів, і тим самим сприяв підвищенню інтелектуально-творчого потенціалу вузу. Втім найбільше ми тепер згадуємо нашу Неллі Олексіївну Бондар, яка так передчасно пішла від нас у минулому році. Вона була не тільки талановитим викладачем з високими моральними принципами, улюбленицею студентів і педагогів, але й людиною з особливою харизмою, яка всіх приваблювала, всіх об’єднувала і допомагала вирішувати найскладніші в нашому викладацькому житті проблеми. Нам її зараз дуже не вистачає.

Зараз зав. кафедрою обрано доктора історичних наук, проф. Стьопіна А.О.

У різний час на кафедрі працювало чимало відданих своїй справі викладачів-гуманітаріїв як з вченими ступенями і званнями, так і без них, але завжди сумлінних і неодмінно талановитих. Серед них можна назвати: А. М. Штернштейн, В. Б. Михайлюк, Е. Г. Красностанова, В. В. Чернову, І. І. Баркара, Д. Р. Денисова, В.С. Стратулата, С. О. Гусєву, О. О. Свищенко.

Значні зміни в історії нашої кафедри відбулися після проголошення незалежності України. Ще в 1991 році вона отримала свою сучасну назву – кафедра філософії та гуманітарних наук. У навчальний процес були впроваджені принципово нові курси – «Історія України», «Політологія», «Основи економічної теорії» та інші. Сталося серйозне оновлення змісту гуманітарних дисциплін. Так, приват-професор Бондар Н. О. розробила авторську програму курсу «Естетики», яка була схвалена МОН України та рекомендована в якості типової для всіх творчих вузів країни. Вона стала співавтором першого в Україні підручника з проблем розвитку культури для вищих навчальних закладів – «Теорія та історія світової и вітчизняної культури: Курс лекцій» (Київ: Либідь, 1992. – 392 с.). Була автором численних статей. Неодноразово перевидавалися два її навчальних посібники з історії естетичної думки (див. список публікацій).

Ґрунтовні перетворення в діяльності кафедри відбулися у зв’язку з прийняттям  1 липня 2014 р. Закону «Про вищу освіту». Зниження аудиторного педнавантаження на кожного викладача давало можливість більше уваги приділяти творчим питанням, удосконаленню курсів, методичній та науково-дослідній діяльності. Було розпочато читання дуже актуального курсу «Історія української культури». На жаль, не обійшлося і без втрат: такі традиційні гуманітарні курси, як «Основи економічних знань», «Психологія» і «Релігієзнавство», зовсім не увійшли до навчальних планів Академії, решта зазнала значного скорочення. Втім кафедра продовжувала свою активну діяльність, були перероблені навчальні плани з усіх дисциплін, що читаються, підготовлені і видані навчальні посібники і методичні рекомендації з естетики, філософії, розробки для іноземних студентів. Для читання курсу «Естетика» була запрошена кваліфікований викладач доцент Соколовська Г.М.

Важливим напрямком в роботі кафедри є її науково-дослідна діяльність. Тільки за останні десятиліття було підготовлено і видано понад десяти монографій, 15 навчально-методичних посібників і розробок, близько 210 статей. За дорученням кафедри цією ділянкою роботи тривалий час опікувався професор Стьопін А. О. При цьому всі викладачі кафедри свою наукову діяльність тісно пов'язують з музичним профілем академії. Про це свідчить численні публікації, в тому числі одна з останніх робіт – колективна монографія «Гуманітарні науки в освіті музикантів» (Одеса: Фенікс, 2011. – 368 с.).

Вдосконаленню гуманітарної освіти та збагачення його змісту сприяла діяльність на базі академії міського герменевтичного семінару викладачів, яким протягом двох десятиліть успішно керував філософ кафедри Роджеро Олексій Миколайович. Результатом цього творчого спілкування стала публікація відповідних збірників статей. До того ж викладачі кафедри є ініціаторами, керівниками та авторами періодичного наукового видання «Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології», який уже багато років видається на спільній основі Одеською музичною академією та Одеським національним університетом. Важливим напрямком роботи кафедри є забезпечення прийому кандидатських іспитів з філософії та іспитів з цієї ж дисципліни при вступі до аспірантури.

На даний час на кафедрі філософії і гуманітарних наук працює одинадцять викладачів, в основному кандидати і доктора наук. Вони забезпечують на високому професійному рівні викладання сучасних навчальних курсів: «Естетика», «Філософія», «Історія України», «Соціологія», «Політологія»,  «Педагогіка», «Україна: історія і сучасність» (для студентів-іноземців), а також читають ряд спецкурсів, насамперед для магістрів.

 

Автор: професор А.О. Стьопін